اصول انبارداری و مدیریت انبار

مفاهیم انبار و انباداری و آموزش مدیریت انبارهای صنعتی و کنترل موجودی و روش های خرید و حسابداری انبار

ویژگی های سیستم نرم افزاری انبار


عملیات و گزارش های سیستم انبار:

- امکان ثبت اطلاعات پایه انبار (تعریف کالا، کدینگ کالا، مراکز هزینه، فهرست تامین کنندگان و مشتریان) و ایجاد انواع انبار.

- امکان انجام کلیه عملیات ورود کالا به انبار و عملیات خروج کالا از انبار، امکان ثبت انواع درخواست کالا از انبار.

- امکان عملیات جستجو، حفظ و نگهداری و کنترل موجودی کالا، ثبت سفارش خرید.

- امکان ایجاد جانمایی کالاها در انبار و دارای عملیات بروزرسانی.

- امکان عملیات مربوط به مغایرت های مالی انجام انبارگردانی، عملیات انتقال موجودی به سال مالی جدید.

- دارای امنیت و حدود دسترسی.

- دارای امکان کنترل و اصلاح اسناد.

- امکان ایجاد انواع گزارشهای تاریخچه ای،  عملیاتی و مدیریتی به صورت آماری و نموداری.

- امکان گزارشگیری از موجودی کالا در انبار، فهرست و مشخصات کالاها و گزارشهای کنترل موجودی.

- امکان گزارش گیری از اقلام تحویلی به واحدها.

- امکان گزارش مصرف کالا به تفکیک کالا، واحدهای تحویل گیرنده و شخص تحویل گیرنده.

- امکان گزارش گیری از اقلامی که به نقطه سفارش رسیده اند و گزارش سفارشهای انجام شده و نشده.

- امکان گزارشگیری از اقلام و قطعات پرمصرف و کم مصرف و گزارش کالا های با موجودی صفر.

-   امکان گزارشگیری از فهرست روزانه و ماهانه دریافت کالا، تهیه کاردکس کالا و کاردکس کلی به تفکیک گروه کالاها.

امکان گزارش گیری از موجودی اول دوره.

- امکان گزارش گیری از موجودی تعدادی و ریالی به تفکیک انبارها.

- امکان گزارش گیری از درخواستهای کالا از انبار، کالاهای رسیده به انبار، درخواستهای خرید کالا، حواله های برگشتی و ابطال شده، درخواستهای معوقه و انجام نشده.

-  امکان گزارش گیری از کالا های امانی وارده یا صادره.

- امکان تهیه گزارش مغایرت بین حسابداری انبار و حسابداری مالی و تهیه گزارش تراز ریالی انبارها

- امکان مشاهده بازیابی و مقایسه اطلاعات قبلی و سال جاری سیستم انبار.

- امکان گزارش گیری از فهرست فروشندگان، تامین کنندکان و مراکز هزینه.

- امکان گزارش گیری از عملیات انتقال کالا بین انبارها.

- امکان گزارش گیری از وضعیت کالای برگشتی به انبار، برگشتی به تامین کنندگان، برگشت از فروش، امکان گزارش گیری از قیمت کالای حواله شده و هزینه های انجام شده برای هر واحد سازمانی ویا مرکز هزینه

 

امنیت و حدود دسترسی:

امکان تعریف کاربران و تعیین محدوده مجاز هر کاربر در اجرای عملیات کاربری به منظور افزایش اطلاعات (هر کاربر با توجه به رده و مسئولیتهای سازمانی تا چه سطحی مجاز به حذف، اضافه، تغییر و یا رویت چه بخشهایی از اطلاعات است)

-          امکان تهیه پشتیبان کامل از اطلاعات سیستم

-          امکان ایجاد تدابیر امنیتی برای جلوگیری از دسترسیهای غیرمجاز

-          امکان ثبت کلیه وقایع سیستم

 

ارتباط سیستم انبار با سایر سیستم ها:

برقراری ارتباط و تعادل اطلاعات میان سیستم انبار و سیستم های زیر برای دستگاههایی که فاقد سیستم های عمومی یکپارچه می باشند ،توصیه می شود . دستگاههای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که به مرور نسبت به یکپارچه سازی سیستم های عمومی خود به نحوی که امکان ارتباط و تبادل اطلاعات میان آنها برقرار باشد اقدام نمایند .

-          امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با سیستم اموال و داراییهای ثابت

-          امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با سیستم مالی

-          امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با سیستم خرید

-          امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با سیستم فروش

-          امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با سیستم پرسنلی

-          امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با سیستم تدارکات

-          امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با سیستم دبیرخانه